Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2013

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Więcborku z dnia 04.02.2013 roku

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub gier i zabaw.

 2. Programy te udostępnione są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 4. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu oraz przedłożyć dokument tożsamości. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

 5. Użytkownik biblioteki może korzystać z programu „KATALOG”.

 6. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po uiszczeniu opłaty według cennika biblioteki, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki. Drukować można jedynie fragmenty wypożyczonych programów.

 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Po zakończeniu pracy należy oddać bibliotekarzowi wypożyczone programy. Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko jednego stanowiska komputerowego.

 8. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

 9. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Bibliotekarz może zlecić wyłączenie dźwięku.

 10. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Czytelnik jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

 11. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 12. Po zapoznaniu się z regulaminem, czytelnik podaje obsługującemu go bibliotekarzowi swoje imię i nazwisko, adres oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.

 13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego.

 14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (materialnie) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU

 1. Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

 2. Indywidualna sesja internetowa może trwać pół godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.

 3. Użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu komputerowego.

 4. Czytelnik wyrażający wolę korzystania z Internetu obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wypełnić otrzymany formularz.

 5. Pracownicy na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

 6. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze.

 7. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.

 8. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:

 • ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny,

 • prowadzenia działalności komercyjnej i służącej celom prywatnym,

 • uruchamiania gier komputerowych,

 • korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter.

 1. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.

 2. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub koszty naprawy oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.

 3. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera jeżeli uzna, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

 4. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia czytelnika prawa korzystania z Internetu.

 

 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
ul. Gen. Hallera 22
89-410 Więcbork
Tel. 52 389 86 22

e-mail: bibliotekawiecbork@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.wiecbork.eu

Licznik odwiedzin: 278442