Aministrator Danych

Administratorem danych osobowych Czytelników jest Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku

ul. Gen. J. Hallera 22, 89-410 Więcbork

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

osobiście: ul. J. Hallera 22, 89 – 410 Więcbork, w godzinach od 8:00 do 17:00

 

Inspektor Ochrony Danych

Biblioteka powołała  inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres jan@bezpieczenstwowfirmie.pl

Do IOD należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Bibliotekę  w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celach związanych wypożyczaniem książek przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku. Podstawy prawne przetwarzania:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 4, ust. 1, p. 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  ;

obowiązek prawny ciążący na administratorze w zakresie opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w wersji papierowej na terenie Biblioteki  i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe czytelników będą przetwarzane przez okres:  wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Prawa osób, których dane dotyczą

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

prawo żądania do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Przekazanie Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wypożyczania książek.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

Dane czytelników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały procesom automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowaniu

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
ul. Gen. Hallera 22
89-410 Więcbork
Tel. 52 389 86 22

e-mail: bibliotekawiecbork@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.wiecbork.eu

Licznik odwiedzin: 278416