R E G U L A M I N     W Y P O Ż Y C Z A L N I

 

 

Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

 

§ 1

 

Prawo korzystania

 

 

1 Z Wypożyczalni dla Dorosłych mogą korzystać osoby dorosłe oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży bez względu na wiek.

 

2 Korzystanie z bibliotek publicznych jest bezpłatne i dotyczy to również czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami naszej gminy. Mają oni prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Jedynym kryterium stosowania kaucji jest kryterium przedmiotowe np. wartość książki, rzadkość jej występowania. Decyzje w sprawie podejmuje pracownik wypożyczalni.

 

3 Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

 

4 Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

 

5 Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 

6 Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

7 Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone dla celów statystycznych i badawczych biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone zbiory.

 

8 Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.

 

9 W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów.

10 Czytelnik przychodząc do Biblioteki zostawia teczkę lub torbę przed ladą biblioteczną, szatnia nie obowiązuje.

 

11 W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz palenia tytoniu

 

§ 2.

 

Kaucje

 

 

1 Od czytelników nie będących stałymi mieszkańcami gminy Więcbork pobierana jest kaucja zwrotna. Kaucja odpowiada średniej aktualnej cenie książki( za każda książkę). Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek- w kwocie co najmniej równej aktualnej, rynkowej cenie książki.

 

2 Nie pobiera się kaucji od osób uczących się i pracujących w Więcborku

 

3 Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na konto Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku- z przeznaczeniem wykorzystania na jej cele statutowe.

§ 3.

 

Wypożyczanie

 

 

1 Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 8 książek na okres nie dłuższy niż 35 dni.

 

2 Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki o kolejne 35 dni- jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników.

 

3 Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 

4 Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 

5 Na prośbę i na koszt czytelnika, Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek, drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

6 Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu tez zwraca wypożyczone książki.

7 Z księgozbioru podręcznego korzystać można tylko na miejscu.

 

 

§ 4.

 

Przetrzymywanie książek

 

 

1 Za przetrzymywanie książek ponad terminy określone w § 3 pkt 1 i 2, pobiera się opłatę karną.

 

2 W przypadku wysłania upomnienia(upomnień), do kary za przetrzymywanie książek dolicza się tzw. koszty wysłania (upomnień).

3 Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 5.

 

Poszanowanie książki

 

 

1 Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.

 

2 Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książki – zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi.

 

§ 6.

 

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 

 

1 W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki, czytelnik ma obowiązek odkupić oraz pokryć koszty oprawy introligatorskiej. O ile odkupienie jest niemożliwe , czytelnik ma obowiązek zapłacić odszkodowanie w następującej wysokości:

- w przypadku książki beletrystycznej do 3-krotnej średniej ceny książki

- w przypadku książki popularnonaukowej do 6-krotnej średniej ceny książki,

- w przypadku dzieł szczególnie cennych, Dyrektor Biblioteki może ustalić ich wyższa wartość o czym czytelnik musi być poinformowany przed wypożyczeniem książki

- w wyjątkowych przypadkach czytelnik może w uzgodnieniu z bibliotekarzem dostarczyć w miejsce zagubionej książki inną, o równej wartości, przydatną bibliotece,

- w przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązanie za całość dzieła

 

2 Stopień zużycia książki w momencie jej wypożyczenia nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 

 

 

§ 7

 

Porady i informacje

 

 

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

 

§ 8.

 

Inne usługi biblioteczne

 

 

1 Czytelnicy maja zapewniony dostęp do Internetu w czytelni, na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

 

 

 

§ 9.

 

Postanowienia końcowe

 

 

1 Wysokość aktualnej opłaty karnej za przetrzymywanie książek, średniej ceny książki oraz tzw. kosztów wysłania upomnień ustala Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej.

2 Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować bezpośrednio do Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku w każdy wtorek w godz. 8:00- 16:00.

3 W stosunku do czytelników, co do których egzekucja należności nie dała wcześniej rezultatu, odmawia się prawa do korzystania z palcówek Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu możne być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach – na stałe pozbawiony praw do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
ul. Gen. Hallera 22
89-410 Więcbork
Tel. 52 389 86 22

e-mail: bibliotekawiecbork@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.wiecbork.eu

Licznik odwiedzin: 278422